Skip links
Разгледай
Плъзни

Политика по качеството

Политиката по качеството на фирма „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Русе, е насочена към развитие и внедряване, поддържане и усъвършенстване на дейности, водещи до непрекъснатото подобряване на системата за управление, във всичките й аспекти, при гарантиране на високо постоянно качество на предлаганите продукти и услуги, съответстващи на клиентските и нормативни изисквания.

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във фирмата е изградена, внедрена и се поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 с обхват ”Производство на леки и лекотоварни автомобили (категория М1и N1) и резервни части за тях”.

Политиката по качеството подлежи на периодичен преглед и актуализация, за поддържане на нейната адекватност и пригодност към дейността на фирмата.

Ръководството на фирмата се ангажира, дейностите, които извършва при изпълняване на своята Политика по качеството, да съответстват на законовите и нормативни изисквания, да удовлетворяват изискванията на клиента и външните заинтересовани страни и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата.

Ръководството на фирмата се стреми към:

– непрекъснато наблюдаване и анализиране на вътрешните и външни обстоятелства, които влияят върху бизнеса;

– завоюване на твърди позиции на вътрешния и международен пазар, при изпълняване на предоставяните продукти и услуги надеждно и компетентно, при съблюдаване на техническите и договорни изисквания, в уговорените срокове и в подходяща форма;

– непрекъснато задоволяване изискванията и очакванията на клиентите, по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги;

– поддържане на ефективен механизъм за проучване на пазара и търсене на нови клиенти;

– ефективна комуникация и поддържане на обратна връзка с клиентите, доставчиците и съответните законодателни и изпълнителни органи, с цел анализ, оценка, непрекъснато подобряване и поддържане, на работеща и ефективна система за управление на качеството;

– извършване на навременни и адекватни коригиращи и корективни мерки, с цел избягване на рискове и използване на идентифицирани  възможности.

– непрекъснато подобряване на техническата база и инфраструктура, с цел подобряване условията на труд;

– създаване и поддържане на добра работна атмосфера, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на съвместните усилия, като се спазват изискванията за сигурност на използваната информация, безопасност на труда и опазване на околната среда.

– Ръководството на фирма „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Русе, е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по качеството, както и за предприемане на всички необходими мерки за постигане на пълна ангажираност на служителите във фирмата, за нейното изпълнение и реализация на поставените цели в определените срокове.

          гр. Русе                                                                                                                                         Изпълнителен директор:

          Дата: 01.10.2021г.                                                                                                                                     (Росен Даскалов)