Skip links
Разгледай
Плъзни

Политика за личните данни

 1. Въведение

Настоящата Политика за личните данни на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Слатина, ул. „Голаш“ № 3, ет.3, ап. 7,  вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 205148318, има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка с дейността на дружеството, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 • Определения

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

4) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

5) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

6) „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

 • Видове лични данни, които се обработват

Личните данни, събирани и обработвани от „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД са:

 • Информация за лична идентификация (вкл. име, ЕГН, номер на документ за самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);

 • Финансова информация (банкова сметка и други);

 • Данните, получени при изпълнението на задължения, произтичащи от нормативните актове;

 •  Данните, получени при изпълнение на договорни задължения (вкл. име, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други);

 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

 • забележка: изброяването е примерно

 • Цел на обработката

Тази политика за поверителност е за този уебсайт www.sincars.bg, обслужван от „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, и урежда поверителността на потребителите, избрали да го използват.

Политиката определя различните области, в които се касае поверителността на потребителите, и очертава задълженията и изискванията на потребителите, уебсайта и собствениците на уебсайтове. Освен това начинът, по който този уебсайт обработва, съхранява и защитава потребителските данни и информация, също ще бъде подробно описан в рамките на тази политика.

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД обработва личните данни за следните цели:

Уебсайтът

Този уебсайт и неговите собственици предприемат проактивен подход към поверителността на потребителите и гарантират, че са предприети необходимите стъпки за защита на поверителността на потребителите му по време на посещението им. Този уебсайт отговаря на изискванията за поверителност на потребителите.

Използване на бисквитки

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на потребителите, докато посещава уебсайта. Където е приложимо, този уебсайт използва система за контрол на бисквитките, позволяваща на потребителя при първото си посещение на уебсайта да разреши или забрани използването на бисквитки на своя компютър / устройство.

Този уебсайт използва софтуер за проследяване, за да наблюдава посетителите си, за да разбере по-добре как го използват. Софтуерът ще запази бисквитка на твърдия диск на компютъра ви, за да проследява и наблюдава вашето участие и използване на уебсайта, но няма да съхранява, запазва или събира лична информация. Можете да прочетете декларацията за поверителност на Google тук за допълнителна информация: https://policies.google.com/privacy

Контакт и комуникация

Потребителите, които се свързват с този уебсайт и/или неговите собственици, правят това по свое усмотрение и предоставят всички лични данни, поискани на свой собствен риск. Вашата лична информация се пази в поверителност и се съхранява сигурно съгласно Закона за защита на данните. Полагат се всички усилия, за да се осигури безопасна и сигурна процедура за изпращане на имейли, но съветваме потребителите, които използват такава форма, да изпращат имейли, че те правят това на свой риск.

Този уебсайт и неговите собственици използват всяка предоставена информация, за да ви предоставят допълнителна информация за продуктите/услугите, които предлагат, или за да ви помогнат да отговорите на всички въпроси или въпроси, които сте изпратили. Това включва използването на вашите данни, за да се абонирате за която и да е програма за електронни бюлетини, която уебсайтът работи, но само ако това ви е станало ясно и вашето изрично разрешение е било дадено при подаване на каквато и да е форма в процеса на изпращане по имейл. Или с което вие потребителят преди това сте закупили от или сте попитали за закупуване от компанията на продукт или услуга, за които е свързан имейл бюлетинът. Това в никакъв случай не е пълен списък с вашите потребителски права по отношение на получаването на маркетингови материали по имейл. Вашите данни не се предават на трети страни.

Имейл бюлетин

Този уебсайт управлява програма за електронни бюлетини, използвана за информиране на абонатите за продукти и услуги, предоставяни от този уебсайт. Потребителите могат да се абонират чрез онлайн автоматизиран процес, ако пожелаят да го направят, но го правят по свое усмотрение.

Абонаментите се вземат в съответствие със Защитата на данните. Всички лични данни, свързани с абонаментите, се пазят сигурно и в съответствие със Закона за защита на данните. Лични данни не се предават на трети страни, нито се споделят с компании / хора извън компанията, която управлява този уебсайт.

Имейл маркетинговите кампании, публикувани от този уебсайт или неговите собственици, могат да съдържат средства за проследяване в рамките на действителния имейл. Абонатната дейност се проследява и съхранява в база данни за бъдещи анализи и оценки. Такава проследена дейност може да включва; отваряне на имейли, препращане на имейли, щракване върху връзки в съдържанието на имейла, часове, дати и честота на дейност [това далеч не е изчерпателен списък].

Тази информация се използва за усъвършенстване на бъдещи имейл кампании и предоставяне на потребителя на по-подходящо съдържание въз основа на тяхната дейност. В съответствие с Електронния търговски акт можете да прекратите абонамента си по всяко време чрез автоматизирана система.

Външни връзки

Въпреки че изглежда, че този уебсайт включва само качествени, безопасни и подходящи външни връзки, на потребителите се препоръчва да приемат политика на предпазливост, преди да щракнат върху каквито и да е външни уеб връзки, споменати в този уебсайт.

Собствениците на този уебсайт не могат да гарантират или проверят съдържанието на който и да е външно свързан уебсайт, въпреки усилията им. Поради това потребителите трябва да отбележат, че кликват върху външни връзки на свой риск и този уебсайт и неговите собственици не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да е щети или последици, причинени от посещението на споменатите външни връзки.

Реклами и спонсорирани връзки

Този уебсайт може да съдържа спонсорирани връзки и реклами. Те обикновено се обслужват от нашите рекламни партньори, на които може да има подробни политики за поверителност, свързани директно с рекламите, които обслужват.
Кликването върху такива реклами ще ви изпрати до уебсайта на рекламодателя чрез програма за препоръки, която може да използва бисквитки и ще проследи броя на препоръчаните изпратени от този уебсайт. Това може да включва използването на бисквитки, които от своя страна могат да бъдат запазени на твърдия диск на вашия компютър. Поради това потребителите трябва да отбележат, че кликват върху спонсорирани външни връзки на свой риск и този уебсайт и неговите собственици не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да е щети или последици, причинени от посещението на споменатите външни връзки.

Платформи за социални медии

Комуникацията, ангажираността и действията, предприети чрез външни социални медийни платформи, в които този уебсайт и неговите собственици участват, са съобразени с правилата и условията, както и с политиките за поверителност, провеждани съответно с всяка платформа за социални медии.

Потребителите се съветват да използват разумно платформите за социални медии и да общуват/да се ангажират с тях с дължимата грижа и предпазливост по отношение на собствената си поверителност и лични данни. Този уебсайт, нито неговите собственици никога няма да искат лична или чувствителна информация чрез платформи на социални медии и насърчават потребителите, които желаят да обсъдят чувствителни подробности, да се свържат с тях чрез първични комуникационни канали, като например по телефона или имейл.
Този уебсайт може да използва бутони за социално споделяне, които помагат да споделяте уеб съдържание директно от уеб страници до въпросната социална медийна платформа. Потребителите се съветват преди да използват такива бутони за социално споделяне, че правят това по свое усмотрение и имат предвид, че платформата за социални медии може да проследява и запазва вашата заявка за споделяне на уеб страница съответно чрез вашия акаунт в платформата за социални медии.

Съкратени връзки в социалните медии

Този уебсайт и неговите собственици чрез своите акаунти в платформата за социални медии могат да споделят уеб връзки към съответни уеб страници. По подразбиране някои платформи за социални медии съкращават дълги URL адреси [уеб адреси] (това е пример: https://bit.ly/2GGhP0q ). Потребителите се съветват да внимават и да преценят добре, преди да щракнат върху съкратени URL адреси, публикувани в социалните медийни платформи от този уебсайт и неговите собственици. Въпреки най-добрите усилия за осигуряване на публикуването само на истински URL адреси, много социални медийни платформи са склонни към нежелана поща и хакерство и поради това този уебсайт и неговите собственици не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети или последици, причинени от посещението на всякакви съкратени връзки.

Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели.

„СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

Ще споделяме лични данни с други, само когато имаме законно право да го направим. Когато споделяме лични данни с други лица, това се случва на базата на договорни споразумения и механизми за сигурност, за да защитим данните и да спазим нашите стандарти за защита на личните данни, както и изискванията за поверителност и сигурност.

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 • Период на съхранение на личните данни

„СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД ще съхранява личните данни за срока, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани, като срокът е не по-дълъг от 10 (десет) години. Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за упоменатите цели, „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД ги заличава или ги унищожава по друг надежден начин.

 • Права на субектите на данни

– право на достъп до данните и информация за целите на обработването;

– право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;

– право на коригиране на личните данни;

– право на изтриване на личните данни;

– право на ограничаване обработването на лични данни;

– право на преносимост на лични данни;

– право на възражение срещу обработването;

– право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.

 • Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти.

 • Актуализиране на политиката

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни). За всички извършени промени в настоящата Политика за личните данни, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща. Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на СИН КАРС ИНДЪСТРИ.

9. Контакти

Можете да се свържете със „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД по всички въпроси, касаещи защитата на лични данни посредством:

– Адрес на управление: София 1000, р-н Слатина, ул. “Голаш” 3, ет.3, ап.7

– адрес за кореспонденция: гр. Русе, бул. Трети март 56 – завод СИН КАРС

– тел. 0700 90 071; 082/82 11 11

– e-mail:  office@sincars.de

– ДДС: BG 205148318