Бизнесът стартира през 2012 г. със създаването на компанията „Син Карс Интернешънъл” ЕООД първия български спортен и състезателен автомобил SIN R1. Хомологирането му за GT4 шампионата в световен мащаб и стъпването с продажби на 3 континета са доказателства за натрупания опит и успешната реализация на продуктите на компанията. След близо 10 години тестване, прототипване, участие в състезания и многобройни изложения, създадохме и наложихме марката SIN CARS не само в Европа, но и в Австралия и Америка. През 2016 г. получихме европейско одобрение за производител на автомобили.

Направените разходи за разработване, развитие и тестване на автомобилите и електромобилите на компанията, инвестициите в маркетинг с цел популяризиране на продуктите, технологичния напредък, както и разходите за участие в панаири и изложения са вече факт. Първоначалният етап от инвестицията е преминат, което означава, че критичната точка за компанията е преодолян.

Във връзка с опитите за намаляне на вредните емисии и електрифицирането в световен мащаб, проектът на компанията за производство на електромобили е естественото продължение на бизнеса.

             

      Натрупаният опит в производството на спортни автомобили пренесохме в създаването на по-масов продукт. През 2018 г. компанията пое в нова посока с производството на мултифункционалната градска платформа L CITY, насочена към разширяващия се пазарен дял на електромобили и опазването на околната среда.

 

      Урбанизацията в големите градове води до нарастваща нужда от „зелена“ система за движение, особено в централните градски зони. Целта пред компанията е първоначално производство на малки серии електромобили и планово разрастване на производствените мощности.

 

Политика по качеството


Политиката по качеството на фирма „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Русе, е насочена към развитие и внедряване, поддържане и усъвършенстване на дейности, водещи до непрекъснатото подобряване на системата за управление, във всичките й аспекти, при гарантиране на високо постоянно качество на предлаганите продукти и услуги, съответстващи на клиентските и нормативни изисквания.


За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във фирмата е изградена, внедрена и се поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 с обхват ”Производство на леки и лекотоварни автомобили (категория М1и N1) и резервни части за тях”.


Политиката по качеството подлежи на периодичен преглед и актуализация, за поддържане на нейната адекватност и пригодност към дейността на фирмата.


Ръководството на фирмата се ангажира, дейностите, които извършва при изпълняване на своята Политика по качеството, да съответстват на законовите и нормативни изисквания, да удовлетворяват изискванията на клиента и външните заинтересовани страни и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата.


Ръководството на фирмата се стреми към:

– непрекъснато наблюдаване и анализиране на вътрешните и външни обстоятелства, които влияят върху бизнеса;

– завоюване на твърди позиции на вътрешния и международен пазар, при изпълняване на предоставяните продукти и услуги надеждно и компетентно, при съблюдаване на техническите и договорни изисквания, в уговорените срокове и в подходяща форма;

– непрекъснато задоволяване изискванията и очакванията на клиентите, по отношение на качеството на предлаганите продукти и услуги;

– поддържане на ефективен механизъм за проучване на пазара и търсене на нови клиенти;

– ефективна комуникация и поддържане на обратна връзка с клиентите, доставчиците и съответните законодателни и изпълнителни органи, с цел анализ, оценка, непрекъснато подобряване и поддържане, на работеща и ефективна система за управление на качеството;

– извършване на навременни и адекватни коригиращи и корективни мерки, с цел избягване на рискове и използване на идентифицирани възможности.

– непрекъснато подобряване на техническата база и инфраструктура, с цел подобряване условията на труд;

– създаване и поддържане на добра работна атмосфера, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на съвместните усилия, като се спазват изискванията за сигурност на използваната информация, безопасност на труда и опазване на околната среда.

– Ръководството на фирма „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, гр. Русе, е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по качеството, както и за предприемане на всички необходими мерки за постигане на пълна ангажираност на служителите във фирмата, за нейното изпълнение и реализация на поставените цели в определените срокове.гр. Русе Изпълнителен директор:

Дата: 01.10.2021г. (Росен Даскалов)